W dniach od 13 do 17 września 2021r. na zlecenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu zostało przeprowadzone szkolenie bazowe z mediacji.

Celem szkolenia uwzględniały zdobycie wiedzy umiejętności i kompetencji społecznych:


W wyniku procesu kształcenia uczestnicy poznali:

– techniki komunikacji w mediacji,
– etapy mediacji,
– uregulowania prawne mediacji,
– zasady ogólne mediacji

Zdobyli następujące umiejętności:

− charakteryzacja etapów mediacji,
− wskazania i przeciwwskazania do mediacji,
− prowadzenie spotkań mediacyjnych,
− konstrukcja ugód,
− sporządzanie dokumentacji do sądów
− współpraca z pełnomocnikami stron,

oraz kompetencje społeczne:

– potrafią nawiązać współpracę w zakresie działań mediacyjnych
– dostosowują swoje zachowanie do zmian zachodzących w mediacjach,
– potrafią dostosować zakres działania adekwatnie do rodzaju zlecenia.

Plan nauczania z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej był następujący:

Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.

Mediacja – czym jest a czym nie jest? Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów.

Narzędzia pracy mediatora.

Mediacja w praktyce i uregulowania prawne.


KLUCZOWE PUNKTY SZKOLENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.
1. Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania.
2. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
3. Techniki komunikacji w mediacji.
4. Trening umiejętności.


Mediacja – czym jest a czym nie jest? Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów.
1. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.
2. Mediacja a inne sposoby zarządzania konfliktami – analiza porównawcza.
3. Elementy teorii negocjacji – techniki wywierania wpływu w procesie mediacji.
4. Zasady ogólne mediacji i rola mediatora w praktyce.
5. Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.
6. Etyka w pracy mediatora. Droga zawodowa mediatora – od wiedzy teoretycznej do praktyki.
7. Ćwiczenia warsztatowe

Narzędzia pracy mediatora.
1. Czym i jak pracuje mediator?
2. Monolog mediatora.
3. Ćwiczenia symulacyjne – opracowanie własnego monologu mediatora.
4. Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania.
5. Techniki komunikacji w planowaniu i prowadzeniu spotkania mediacyjnego.
6. Etapy mediacji.
7. Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne.
8. Trening umiejętności.

Mediacja w praktyce i uregulowania prawne.
1. Uregulowania prawne mediacji.
2. Zasady konstruowania ugód – prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
3. Sporządzanie dokumentacji do sądów, współpraca z pełnomocnikami stron – ćwiczenia praktyczne.
4. Ćwiczenia praktyczne – symulacje procesu mediacyjnego.
5. Standardy prowadzenia mediacji obowiązujące w Stowarzyszeniu “Mediatorzy Polscy”.

Wykaz literatury:

• Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek, Mediacje. Teoria i praktyka, Wyd. Woters Kluwer, 2016
• Aleksander Binsztok, Mediacje gospodarcze, Wyd. Marina, 2014


Szkolenie zostało zakończone egzaminem wewnętrznym w celu uzyskania zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (jt. Dz. U z 2019 r. poz. 652). Do wydanego w tej formie zaświadczenia wydany będzie oddzielnie suplement oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia opracowanego przez instytucję szkoleniową.

Liczba godzin zegarowych: 40.

Szkolenie przeprowadziła: Elżbieta Damm.

Dnia 30.09.2020r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w im. K K Baczyńskiego w Częstochowie odbyło się 4 godzinne szkolenie pn. „Albo się uczę i umiem albo mnie uczą i oni umieją” dla 70- ciu członków Rady Pedagogicznej. Dyrekcja, nauczyciele i pedagodzy kształcili swoje umiejętności z zakresu technik kreatywnego myślenia, modyfikowali scenariusze lekcyjne oraz intensywnie ćwiczyli jak skutecznie przekazywać wiedzę swoim uczniom poprzez poznawanie ich profili osobowościowych oraz zasobów intelektualnych i rozwojowych.

Około 68% wycieków danych spowodowanych jest podatnościami w aplikacjach webowych. W świetle obecnych przepisów RODO, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest dokonać należytej staranności w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Testy penetracyjne wykonuje się, aby w sposób kontrolowany znaleźć błędy bezpieczeństwa, które w sposób pośredni lub bezpośredni mogą prowadzić do wycieków, uszkodzenia lub zmiany przetwarzanych danych, a także zagrozić dostępności do danych dla użytkowników aplikacji.

W trakcie testu penetracyjnego, osoba wykonująca test wciela się w rolę atakującego i za pomocą tych samych technik stara się odnaleźć podatności w aplikacji, które mogą zostać użyte do przeprowadzenia ataku. Sam test przeprowadzony jest najczęściej zgodnie z metodyką testowania np. OWASP ASVS 4.0, która narzuca ramy testowania.

Zakres testów jaki i metodologia mogą zostać zmienione w oparciu o przeprowadzone przez pentestera modelowanie zagrożeń, oraz narzucone przez projekt ramy czasowe.

Na podstawie krytyczności przetwarzanych danych, jak i analizy ryzyka należy zdecydować jak często przeprowadzać tego typu testy np. dla aplikacji przetwarzających dane finansowe testy penetracyjne muszą być przeprowadzane przynajmniej raz do roku zgodnie ze standardem PCI DDS. Zaleca się, aby przeprowadzić tego typu test przynajmniej raz przed pierwszym wypuszczeniem aplikacji do użytkowania, aby zminimalizować ryzyko przyszłych incydentów bezpieczeństwa związanych z wyciekiem danych.

Istnieją różne rodzaje testów penetracyjnych. Jedną z nich jest formuła “white-box”, w której pentester ma dostęp do kodu źródłowego aplikacji. W formule tej, pentester dysponuje większa wiedzą o aplikacji co pozwala mu znaleźć więcej błędów bezpieczeństwa w krótszym czasie.

Efektem końcowym testów penetracyjnych jest raport, który opisuje odkryte podatności, ich ryzyko, a także daje rekomendacje co do naprawy odkrytych błędów.

Dodatkowo, warto wykonać sprawdzenie konfiguracji infrastruktury hostującej aplikacje, która także odpowiada za znaczą liczbę wycieków. Błędy tego typu to głównie wystawione do Internetu usługi baz danych, błędna konfiguracja dostępu do usług działających na serwerze, usługi działające z wysokimi uprawieniami na systemie operacyjnym, słaba polityka haseł, brak hardeningu serwer’a www.

[1] Dane za rok 2019 – https://www.ptsecurity.com/ww-en/analytics/web-vulnerabilities-2020/

Scenariusz 1 (jednorazowo)Cena
Opis: Scenariusz pierwszy zakłada jednorazową usługę konsultingową – wykonanie white-boxowego testu penetracyjnego wraz ze sprawdzeniem hardeningu serwera. Dostarczenie raportu końcowego oraz wyjaśnienie zespołowi odkrytych podatności. W projekcie warunkiem odebrania powinno być poprawienie wszystkich błędów zgłoszonych przez pentestera przed pierwszym wypuszczeniem projektu. Dodatkowo w ramach usługi wykonane zostanę retesty sprawdzające czy błędy bezpieczeństwa zostały poprawione.
White-boxowy test penetracyjny + retesty (czas to około 2 tygodnie na test + retesty).20.000,- zł. brutto

Centrum Edukacji Polskiej została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.18/00138/2019.

Przeprowadzenie szkolenia pt. „Udostępnienie danych osobowych z rejestru PESEL”,

 Jak będzie wyglądało udostępnianie danych osobowych z rejestru PESEL? Na co trzeba uważać i jak uniknąć konsekwencji, jeśli klient wykazał fałszywy interes prawny, a dane zostały udostępnione? Jak zawiesić e-dowód? Jak nadać numer PESEL osobie spoza UE, a jak dziecku, które urodziło się za granicą? 

Liczba uczestników; 10.

Liczba godzin: 8.

Zleceniodawca: PCC POLAND, Private Corporate Consulting Sp. z o.o. ul.Górnośląska 9/11 lok. 61, 00-443 Warszawa.

Prowadzący: Elżbieta Damm- doświadczony i wieloletni praktyk, od roku 2004 pracownik Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, przez pierwszy rok pracy zajmowała się prowadzeniem dokumentacji przetargowej oraz obsługą Rady Miejskiej od roku 2005 do nadal zajmuje się sprawami związanymi z ewidencją ludności takimi jak prowadzenie rejestru dowodów osobistych, rejestru PESEL oraz systemu ewidencji ludności. Zajmuje się również prowadzeniem rejestru mieszkańców oraz cudzoziemców, przyjmuje  zgłoszenia meldunkowe i wydaje zaświadczenia, jak również prowadzi postępowania administracyjne w sprawach zameldowania i wymeldowania.

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. „Etykieta językowa w pracy dziennikarza„ dla Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 29 marzec 2018 r., dla studentów dziennikarstwa. Prowadzący: BARBARA BINDUGA.

Przeprowadzenie specjalistycznych grupowych zajęć socjoterepeutycznych dla uczestników projektu „Przeciw wykluczeniu społecznemu – program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu gminy Dzikowiec w terminie od 22.06.2017r., do 31.10.2018r. – 256 godzin dla 30 uczestników na zlecenie GMINY DZIKOWIEC. Prowadzenie: KATARZYNA LENER.

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym w okresie 1 sierpnia 2017r., do dnia 30 września 2017r. , w wymiarze 8 godzin dla 16 uczestników dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

Prowadzenie: BARBARA BINDUGA i ELŻBIETA DAMM

 1. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie kształcenia umiejętności nauczycieli dla szkół średnich i podstawowych na zlecenie Ośrodka Kształcenia Kompetencji Edukacyjnych we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi w Warszawie w latach 2017/2018 w następującej tematyce:
 • „ W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej „
 • „Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe w praktyce szkolnej czyli metoda projektu jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych”
 • „Albo się uczę i umiem , albo mnie uczą i oni umieją. Kształcenie umiejętności uczenia się”
 • „Gdy tak proste staje się trudne. Uczeń z trudnościami w sferze funkcjonalno – poznawczej”
 • „Łagodna stanowczość. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów”
 • „ Uzbrojony w wiedzę. Bezpieczeństwo uczniów w sieci”
 • „Nowy status statutu. Użyteczny statut zgodny z prawem”
 • „Zawsze zgodny z literą prawa- prawo i aktualia oświatowe”
 • „Ochrona danych osobowych w szkole / placówce oświatowej”
 • „Prawo autorskie a działalność edukacyjna szkoły”
 • PROWADZENIE: ELŻBIETA DAMM
Centrum Edukacji Polskiej